sprava

 Naše realitní kancelář se od roku 1998 zabývá vedle zprostředkovávání 
prodeje nemovitostí také správou budov. Tuto činnost zajišťujeme
pro fyzické i právnické osoby (společenství vlastníků jednotek, bytová družstva 
a společnosti s ručením omezeným). 

Při provádění správy pro majitele zpravidla zajišťujeme :

- předpis měsíčních záloh na provozní výdaje domu a plnění poskytovaná
 s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu tak,
 aby kryly celkové náklady spojené se správou domu a pozemku,
- roční vyúčtování nákladů (služeb),
- provoz technických zařízení a společných technických sítí v domě,
 a to tak, aby sloužily k řádnému užívání bytů a nebytových prostor v domě,
- údržbu a opravy společných částí domu včetně havarijní služby,
- protipožární zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
- revize a opravy rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých 
 a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod ve společných
 částech domu, STA případně ostatních systémů k příjmu a rozvodu 
 televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdělovacích zařízení
 v domě a hromosvodů,
- odvoz tuhého domovního odpadu,
- prohlídky a čištění komínů,
- uzavírání smluv o pojištění domu, případně zajišťujeme likvidaci pojistných
 událostí,
- administrativní a operativně technickou činnost spojenou se správou 
 domu a vedením technické a provozní dokumentace k domu,
- ve spolupráci s účetní i vedení účetnictví nebo daňovou evidenci, včetně
 účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob,
- plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům domů,
 jednotek či družstevníkům ze zvláštních právních předpisů v souvislosti
 s jejich vlastnictvím a spoluvlastnictvím ke společným částem domu.